W dniu 10 marca 2017 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Prognozowanie w bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym”. Organizatorami spotkania byli: Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych.

 

Zasadniczym celem konferencji było stworzenie platformy do wymiany myśli i skierowanie uwagi na konieczność kreowania polityk w oparciu o naukowo tworzone modele zjawisk i scenariusze - podobnie jak ma to miejsce w krajach wysoko rozwiniętych. Tematy podejmowane podczas wydarzenia dotyczyły głównie prognozowania i planowania polityki zagranicznej państwa, a także rodzajów, metod i barier w prognozowaniu oraz prognostyce.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dziekan WBN, prof. dr hab. Tomasz Żyro. Wykład inauguracyjny pt. „Prognozowanie polityczno-militarnych uwarunkowań-bezpieczeństwa narodowego” wygłosił prof. dr hab. Mirosław Sułek.

Pierwsza sesja plenarna, moderowana przez prof. dr. hab. Jarosława Gryza, dotyczyła prognozowania międzynarodowego. Następnie odbyła się debata oksfordzka przygotowana przez Klub Debat Oksfordzkich ASzWoj z udziałem studentów i doktorantów Akademii Sztuki Wojennej. Teza debaty brzmiała: „Federalizm jako najlepszy wariant rozwoju dla Unii Europejskiej”.

W drugiej części konferencji zostały zorganizowane równoległe spotkania w poszczególnych panelach dyskusyjnych, dotyczących: wymiaru teoretycznego prognozowania (moderator dr H. Świeboda), wymiaru prognoz militarnych (moderator dr W. Ostant) oraz wymiaru prognoz regionalnych (moderator dr hab. K. J. Helnarska).

 

 

 

     W dniu 9 marca br. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Wymiar międzynarodowy bezpieczeństwa ekonomicznego i społeczno-kulturowego”. Organizatorem przedsięwzięcia byli: Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych.

         Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń z badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym oraz społeczno-kulturowym z uwzględnieniem uwarunkowań (zagrożeń i ryzyka, szans i wyzwań) współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

 

     Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prodziekan ds. dydaktycznych WBN, płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda. Wykład inauguracyjny nt. „Regionalne czynniki bezpieczeństwa Polski: powrót do doktryny realistycznej w myśleniu politycznym” wygłoszony został przez prof. dr. hab. W. Parucha. Następnie rozpoczęła się sesja plenarna, podzielona na dwie części.
W pierwszej z nich, moderowanej przez dr hab. K. J. Helnarską, wystąpienia i dyskusje dotyczyły wielowymiarowości bezpieczeństwa ekonomicznego i społeczno-kulturowego. Druga część poświęcona została bezpieczeństwu energetycznemu, której moderatorem został dr K. Księżopolski.

        Następnie uczestników zaproszono do trzech, trwających równolegle, paneli tematycznych, które związane były z bezpieczeństwem kulturowym (moderator dr hab. K. J. Helnarska), bezpieczeństwem społeczno-ekonomicznym (moderator dr M. Gębska) oraz bezpieczeństwem w wymiarze regionalnym (moderator dr A. Mróz-Jagiełło).

 

Artykuły

Publikacje

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account